Общо събрание

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 12.12.2019 г. в 9,30 ч. в София, Националния дом на науката и техниката, ул. Раковски 108, зала № 3, при следния дневен ред: 1. избор на комисии; 2. отчет за дейността на управителния съвет и изпълнителното бюро на НТССБ за времето след 16.12.2014 г.; 3. доклад на съюзния контролен съвет; 4. промени в устава на НТССБ; 5. избор на заслужили деятели и връчване на федеративни и съюзни награди; 6. избор на управителен съвет и съюзен контролен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще започне след един час на същото място.