Кръгла маса

1.     София, 08.02.2019 г., НДНТ, зала 3, 13,30 ч.

Кръгла маса „Проблеми на контрола на качеството при изкопни и насипни работи”

лектори : инж. И. Дабижева, доц. Ч. Колев, проф. Н. Киров

2.  Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

3. София,24.10.2019 г., НДНТ, зала 3, 13,30 ч.

Кръгла маса"Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри   практики"

лектори : инж. Дабижева, доц. Хрисчев, лектор от МРРБ

4.  Пловдив, 11.10.2019   семинар

1. Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри практики

„ Регламент 305/2011, българско законодателство, европейски стандарти”

лектор инж. И. Дабижева

„Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР”

лектор доц. Л. Хрисчев

2.  „Сглобяемото строителство - състояние и перспективи"

 лектори акад. Я. Иванов и инж. С. Гарабедян