Покана

http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2018/Flag_Great-Britain.gif EN

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
ВИ КАНИ
на ХII Mеждународна научна конференция
„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)
08 -10 септември 2022 г.
гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”
 
конференцията ще се проведе присъствено и online
(в зависимост от пандемичната обстановка)
Медиен партньор вестник „Строител”
Официални езици български и английски

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
  • Енергийна ефективност на сгради и съоражения
  • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
  • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
  • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
  • Софтуер за проектиране в строителството
  • Фундиране на сгради и съоръжения
  • Пътно, железопътно и метростроителство
  • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
  • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
  • Законодателство и нормативна база в областта на строителството
  • Организация, икономика и управление на строителството  
  • Управление на риска, устойчиво развитие и устойчиво строителство
  • Проблеми на дигитализацията в строителството
  • Архитектура на сгради и съоръжения

ВАЖНИ ДАТИ

  • Изпращане на резюмета на докладите - 15 април 2022 г.
  • Потвърждение за прието резюме - 20 април 2022 г.
  • Изпращане на пълния текст на докладите - 15 юни 2022 г.
  • Рецензиране и одобрение на пълните текстове на докладите - 01 август 2022 г.
  • Такси за правоучастие на докладчици - 01 август 2022 г.
  • Такси за фирмите – 31 юли 2022 г.