IV МНК DCB'2006

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

14-16 септември 2006 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction

14-16 September 2006, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Съюз на строителните конструктори в България
НТС по строителство в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Българска строителна камара
Съюз на градежните инженери – Р Македония
Union of the Structural Engineers in Bulgaria
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Macedonian Association of Structural Engineers

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2006 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2006
ISBN: 978-954-32216-5-3

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents

Contents BG

Contents EN

Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Постижения в конструктивното проектиране и строителство/
Section 1: Advances in Structural Design and Constructions

Section 1

Секция 2: Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите/
Section 2: Theoretical and Experimental Researches of Structures
Section 2
Секция 3: Сеизмична механика и сеизмично инженерство/
Section 3: Seismic Mechanics and Seismic Engineering
Section 3

Секция 4: Софтуер за проектиране и строителство/
Section 4: Construction Design Software

Section 4

Секция 5: Реконструкция и усилване на строителни конструкции/
Section 5: Reconstruction and Retrofit of Structures

Section 5

Секция 6: Хидротехнически съоръжения/
Section 6: Hydrotechnical Facilities

Section 6

Секция 7–8: Нови материали, изолации и инсталации/
Section 7–8: New Materials, Isolations and Installations

Section 7-8

Секция 9: Фундиране на сгради и съоръжения/
Section 9: Foundations of Buildings and Structures

Section 9
Секция 10–11: Технология, организация и икономика на строителството. Законодателство и нормативна база/
Section 10–11: Technology and Management of the Construction Work. Legislation and Normative Issues
Section 10-11
Последно дошли статии/Last coming papers Last coming papers
Индекс на авторите/ Author‘s Index Index