X МНК DCB'2018 ISSN 2683-071X (online)

Х ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

 

Х JUBILEE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (THEORY AND PRACTICE FOR A SUSTAINABLE FUTURE)

 

СБОРНИК С ДОКЛАДИ / PROCEEDINGS

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

BULGARIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF CIVIL ENGINEERING

 

 София / Sofia, 2018

 

ISSN 2683-071X (online)

изтегли / download

 

      СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

изтегли / download

 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY LECTURES
 

Иди Р., Малколмсон Р.

ПОЛИТИКИ И УСТОЙЧИВОСТ НА ДОБИВА НА ГРАУВАКИ ОТ КАРИЕРИ В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ                                                                                                                                       

Eadie R., Malkolmson R.

POLICIES AND SUSTAINABILITY IN GREYWACKE QUARRIES IN NORTHERN IRELAND 

изтегли / download

Иванов Я., Ангелиева В.

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО - ИЗИСКВАНИЯ И ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ivanov Y., Angelieva V.

SUSTAINABLE CONSTRUCTION - REQUIREMENTS AND CONTRIBUTION FOR THE PROTECTION OF NATURE AND FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

изтегли / download

Радонянин В., Ковачевич Д., Малешев М., Ладинович Дж.

ПРОБНО НАТОВАРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ МОСТ

НАД РЕКА ДУНАВ В НОВИ САД

Radonjanin V., Kovačević D., Malešev M., Lađinović Đ.

LOAD TEST AND MONITORING OF RAILWAY-ROAD BRIDGE OVER DANUBE IN NOVI SAD

изтегли / download

Сердар Н., Фолич Р.

СЕИЗМИЧЕН ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА ХОРИЗОНТАЛНО ИЗВИТИ И НАКЛОНЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ

Serdar N., Folić R.

SEISMIC PROBABILISTIC ANALYSIS OF CURVED AND SKEWED REINFORCED CONCRETE BRIDGES

изтегли / download

Сурампали Р.

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА РЕСУРСИТЕ И ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ В ДЕПАТА

Surampalli R.

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT: RESOURCE RECOVERY AND REUSE IN LANDFILLS

     изтегли / download

СЕКЦИЯ 1:   НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА.

SECTION 1:   NEW BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE. LEGISLATION AND REGULATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE- FIGHTING EQUIPMENT.
 

Абиона О., Омокунгбе О., Агбеде O.

ЕФЕКТ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ СВОЙСТВА

НА ПОЧВА ЗА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Abiona O., Omokungbe O., Agbede O.

EFFECT OF PLASTIC MATERIALS ON GEO-TECHNICAL PROPERTIES OF SOIL FOR ENGINEERING CONSTRUCTION

изтегли / download

Адем Н., Кичекова М., Димитров Д.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА

Adem N., Kichekova M., Dimitrov D.

OPERATIONAL SAFETY OF SOLAR COLLECTORS FOR HEATING SYSTEMS FOR HOT WATER

изтегли / download

Атич М.

УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ ИЗВЪН НАШАТА СТРАНА – В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ НЕДВИЖИМОСТИ

Atich M.

THE MANAGEMENT OF BULGARIAN DIPLOMATIC REAL ESTATE OUTSIDE OUR COUNTRY – IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF MANAGING A REAL ESTATE PORTFOLIO

изтегли / download

Бонев Б., Стойнова А., Шопов А.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОГРАФИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОРОЗИЯТА В АРМИРОВКАТА

Bonev B., Stoynova A., Shopov A.

USING THE THERMOGRAPHY FOR DETERMINING CORROSION IN REINFORCEMENT STEEL

изтегли / download

Даковски Ц., Каменова И.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕГМЕНТА НА ОФИС-СГРАДИТЕ, КАТО ЕДНА БЪРЗО РАЗВИВАЩА СЕ СЪСТАВНА ЧАСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Dakovski T., Kamenova I.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE OFFICE BUILDING SEGMENT AS A FAST-DEVELOPING COMPONENT OF THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

       изтегли / download

Димитрова С.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ

Dimitrova S.

CLASSIFICATION THE TYPES OF LIGHTWEIGHT REINFORCED CONCRETE SLAB STRUCTURES

изтегли / download

Димитрова С., Белева K.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ

Dimitrova S., Beleva K.

CONSTRUCTION TECHNOLOGY FOR CONTEMPORARY LIGHTWEIGHT REINFORCED CONCRETE SLAB STRUCTURES

изтегли / download

Френкева-Белчева В.

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ПОЖАР В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ

Frenkeva-Belcheva V.

PREVENTING THE RISK OF FIRE POULTRY FARMS

изтегли / download

Георгиева Г., Паничаров Г.

ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА НА СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЕН ОТ МИНЕРАЛИ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

Georgieva G., Panicharov G.

OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF BUILDING MATERIAL, PRODUCED FROM MINERALS OF THE BLACK SEA BASIN

изтегли / download

Гюлеметова М.

МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРА НА РОЛЕВИ СИТУАЦИИ

Gyulemetova M.

A MODEL FOR EDUCATION IN ENVIRONMENTAL SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ROLE MODEL

изтегли / download

Хаджийски Б.

КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ВАЖНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАВМАТИЗМА НА РАБОТНАТА СИЛА В СТРОИТЕЛСТВОТО

Hadghiyski B.

ТHE CONTROL WORK OF THE NATIONAL CONSTRUCTION CONTROL DЕPARTMENT REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE SAFETY AND HEALTH PLAN –

АN IMPORTANT PREREQUISITE FOR THE REDUCTION OF WORKFORCE TRAM IN CONSTRUCTION

изтегли / download

Хрисчев Л., Динев Д., Тепелиев В.

ТИПИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ И КОМПОЗИЦИОННИ СХЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАСАДНИ СКЕЛЕТА

Hrischev L., Dinev D., Tepeliev V.

TYPICAL CONFIGURATIONS AND COMPOSITION SCHEMES FOR FAÇADE SCAFFOLDING

изтегли / download

Икпонмвоса E., Адетукаси О.

ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМИ ВЪРХУ ЯКОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕТОНИ С ЧЕРУПКИ НА ПАЛМОВИ ЯДКИ

Ikponmwosa E., Adetukasi O.

EFFECT OF VARIABLE TEMPERATURE REGIMES ON STRENGTH CHARACTERISTICS OF PALM KERNEL SHELL CONCRETE

изтегли / download

Икпонмвоса E., Мансарай С., Они О.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗТОЧНИКА НА ВОДА ВЪРХУ НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА БЕТОН (НА ПРИМЕРА НА ГР. ЛАГОС)

Ikponmwosa E., Mansaray S., Oni O.

EFFECT OF WATER SOURCE ON SOME ENGINEERING PROPERTIES OF CONCRETE (CASE STUDY OF LAGOS METROPOLIS)

изтегли / download

Икпонмвоса E., Адетукаси О.,Онасаня К.

СРЯЗВАНЕ ЧРЕЗ ТРИЕНЕ НА БЕТОН, СЪДЪРЖАЩ ШЛАКОВИ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ КАТО ЕДЪР ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ В УСИЛЕНИ БЕТОНИ

Ikponmwosa E., Adetukasi O., Onasanya K.

SHEAR FRICTION OF CONCRETE CONTAINING STEEL SLAG AGGREGATE AS COARSE AGGREGATE IN REINFORCED CONCRETE

изтегли / download

Иванов Д.

УЧЕНИ И ЕКСПЕРТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ivanov D.

SCIENTISTS AND EXPERTS FOR PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

изтегли / download

Иванов Д.

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД НА ГРУПАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ООН ЗА ГЛОБАЛНА УСТОЙЧИВОСТ

Ivanov D.

HOLISTIC APPROACH TO THE UN HIGH LEVEL FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

изтегли / download

Живков В., Натараян В., Филипов Ф., Мандиев П., Донева С., Танковски Й., Панева А.

МОДЕРНИ САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Jivkov V., Natarajan V., Philipoff P., Mandiev P., Doneva S., Tankovsky J., Paneva A.

MODERN SATELLITE SYSTEMS AND BUILDING STRUCTURES CONTROL

изтегли / download

Манолова Е.

ЗЕЛЕН ЦИМЕНТ И БЕТОН ЗА УСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ

Manolova E.

GREEN CEMENT AND CONCRETE FOR SUSTAINABLE STRUCTURES

изтегли / download

Миронова М., Господинов П.

ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЛЕКИ БЕТОНИ

Mironova M., Gospodinov P.

THE CRACK RESISTANCE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE ELEMENTS

изтегли / download

Найденов В., Ростовски И.

СРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ТОРКРЕТБЕТОНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

ЗА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЧРЕЗ СУХО И МОКРО ПОЛАГАНЕ. ЧАСТ І: ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Naidenov V., Rostovsky I.

COMPARATIVE TESTS OF SPRAYED CONCRETE, INTENDED FOR REPAIR AND RESTORATION WORKS BY DRY AND WET SPRAYING. PART І: PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

изтегли / download

Найденов В., Ростовски И.

СРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ТОРКРЕТБЕТОНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЧРЕЗ СУХО И МОКРО ПОЛАГАНЕ. ЧАСТ ІI: СТРУКТУРА И ФАЗОВ СЪСТАВ

Naidenov V., Rostovsky I.

COMPARATIVE TESTS OF SPRAYED CONCRETE,

INTENDED FOR REPAIR AND RESTORATION WORKS BY DRY AND WET SPRAYING. PART IІ: STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION

изтегли / download

Назърски Д.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ГРАДСКИ ПЛОЩАДИ, С НАМИРАЩИ СЕ ПОД ТЯХ ИЗПОЛЗВАЕМИ ПЛОЩИ

Nazarski D.

WATERPROOFING SYSTEMS IN EXISTING CITY SQUARES, HAVING USABLE AREAS UNDER THEM

изтегли / download

Николов Б.

РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ С УПРАВЛЯЕМО ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ

Nikolov B.

STUDY OF LABOUR AND EQUIPMENT COSTS FOR HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

изтегли / download

Николов Б.

МЕТОДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ОРИЕНТАЦИЯТА НА СОНДАЖНАТА ГЛАВА

Nikolov B.

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING HEAD LOCATING METHODS

изтегли / download

Николова И.

МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ ПРИЛОЖИМИ В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕГОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Nikolova I.

MARKETING STEPS APPLICABLE IN CONSTRUCTION COMPANY FOR IMPROVING THEIR COMPETITIVENESS

изтегли / download

Николова Г., Янакиева А.

КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И СКОРОСТ НА ОСВОБОДЕНАТА ЕНЕРГИЯ ПРИ КОМПОЗИТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

Nikolova G., Yanakieva A.

STRESS INTENSITY FACTORS AND ENERGY RELEASE RATЕ IN COMPOSITES FROM RECYCLED MATERIALS

изтегли / download 

Осифала К., Акею Т.       

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СМЕС ОТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОКРИТАНЕ

НА АРМИРОВКАТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕЙНОТО СЦЕПЛЕНИЕ

Osifala K., Akeju T.

EFFECT OF COATING MATERIALS MIXTURE ON BOND EFFICIENCY OF EPOXY COATED LAPPED SPLICES

изтегли / download
 

Осифала К., Омокунгбе О., Кутелу О.

СЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ АРМИРОВКА И БЕТОН, В КОЙТО Е ВЛОЖЕН ЛАТЕРИТ

Osifala K., Omokungbe O., Kutelu O.

BOND CHARACTERISTICS OF LATERIZED CONCRETE

изтегли / download

Пашов Н.

НЯКОИ АСПЕКТИ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЪТНИ ТУНЕЛИ

Pashov N.

SOME ASPECTS OF SAFETY IN THE EXPLOITATION OF ROAD TUNNELS

изтегли / download

Петкова-Слипец Р., Терзи С.

АВТОКЛАВНИЯТ ГАЗОБЕТОН БЕТОН И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ КАТО ЗВУКОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

Petkova-Slipets R., Terzi S.

AUTOCALVED CONCRETE AND ITS APPLICATION AS SOUND INSULATION MATERIAL

изтегли / download

Петров П.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕСОВАНИ ЗЕМНИ БЛОКОВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ – ПРОУЧВАНЕ НА ПРИМЕРИ ОТ АФРИКА И БЪЛГАРИЯ

Petrov P.

APPLICATION OF PRESSED EARTH MODULAR BLOCKS IN BUILDING CONSTRUCTION – STUDY OF EXAMPLES FROM AFRICA AND BULGARIA

изтегли / download

Севме Й., Кичекова М., Димитров Д.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УНИВЕРСИТЕТСКА СГРАДА

Sevme Y., Kichekova M., Dimitrov D.

SAFETY IN THE AUTOMATED MANAGEMENT

OF THE ENERGY EFFICENCY PROCESSES IN THE UNIVERSITY BUILDING

изтегли / download

Стоянов В., Петкова В. Андонова В.

АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПРОГРАМИТЕ

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

Stoyanov V., Petkova V., Andonova V.

ANALYSIS OF NORMATIVE DOCUMENTS AND PROGRAMS FOR CONSTRUCTION WASTES PREVENTION IN BULGARIA

         изтегли / download

Талйосеф O.

ШИРОКОМАЩАБНО ПРИНТИРАНЕ В АРХИТЕКТУРАТА: МОТИВАЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Talyosef O.

LARGE SCALE PRINTING IN ARCHITECTURE: MOTIVATION VS CHALLENGES

изтегли / download

Ушев А.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Ushev A.

CONCEPT FOR MONITORING OF FIRE WATER SUPPLY SYSTEMS

изтегли / download

Владимиров В., Стоянов В.

ОСОБЕНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ С ПОЛИМЕРНА МАТРИЦА И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ПОДОБРЯВАНЕ

Vladimirov V., Stoyanov V.

FEATURES OF THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS WITH POLYMER MATRIX AND METHODS FOR THEIR IMPROVEMENT

изтегли / download

Йорданов В.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИТЕЙЛИНГ НА ТЕРМАЛНИ МИНЕРАЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ОТДЕЛЕН ИЗТОЧНИК В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА И ХАРАКТЕРА

НА ПОТРЕБЯВАЩИТЕ ГИ СУБЕКТИ И ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ

Yordanov V.

OPPORTUNITIES FOR RETAILING THERMAL MINERAL WATER QUANTITIES FROM AN INDIVIDUAL SOURCE DEPENDING ON THE TYPE AND NATURE OF THEIR USER ENTITIES AND THEIR PURPOSE

изтегли / download

Захариева Р., Кънчева Я.

ОЦЕНКАТА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Zaharieva R., Kancheva Y.

LIFE CYCLE ASSESSMENT – BASED SELECTION OF CONSTRUCTION MATERIALS

изтегли / download
 

СЕКЦИЯ 2: ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.

SECTION 2:         ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL   AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE

Димитров Й., Михалева Д.

ГЕОТЕХНИЧЕСКО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА МЕТРОСТАНЦИЯ 9 НА ТРЕТАTA МЕТРОЛИНИЯ В ГРАД СОФИЯ ПО МЕТОДА „СТРУЙНА ЦИМЕНТAЦИЯ”

Dimitrov Y., Mihaleva D.

GEOTECHNICAL SOIL STABILIZATION OF METRO STATION 9

OF ТHЕ THIRD METRO LINE IN SOFIA BY “JET GROUTING” METHOD

изтегли / download

Димов Д.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ ОПОРИ

Dimov D.

RECOVERING THE RELIABILITY AND DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE’S SUPPORTS

изтегли / download

Дулевски Е.

ЕФЕКТИВНА ШИРОЧИНА ЗА КЛАСОВЕ СЕЧЕНИЯ 1 И 2 НА КОМБИНИРАНИ ГРЕДИ

Dulevski E.

EFFECTIVE WIDTH FOR SECTION CLASSES 1 AND 2 FOR COMBINED GIRDERS

изтегли / download

Дулевски Е., Жипонов А.

ПРОЕКТ НА СТОМАНЕНА ЕСТАКАДА, ЧАСТ ОТ ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МАГИСТРАЛА И АМ “СТРУМА” В УЧАСТЪКА БЛАГОЕВГРАД – КРЕСНА

Dulevski E., Jiponov A.

DESIGN PROJECT OF STEEL VIADUCT, PART OF THE RAILWAY LINE AND MOTROWAY STRUMA IN THE SECTION BLAGOEVGRAD – KRESNA

изтегли / download

Георгиев А.

НОВАТА ВЕРСИЯ НА ЕВРОКОД 2 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ – ПРИЛОЖНИ АНАЛИЗИ И СРАВНЕНИЯ

Georgiev A.

THE NEW VERSION OF EUROCODE 2: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES – APPLIED ANALYSES AND COMPARISONS

изтегли / download

Георгиев Л., Иванов С.

КОНЦЕПЦИИ ЗА УСИЛВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ

Georgiev L., Ivanov S.

STRENGTHENING CONCEPTS FOR ORTHOTROPIC STEEL DECKS IN BRIDGES

изтегли / download
 

Георгиев Л., Иванов С.

НАДЛЪЖНА ОСИГУРЕНОСТ НА НЕПРЕКЪСНАТИ КОМБИНИРАНИ СТОМАНО- СТОМАНОБЕТОННИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЖП ВИАДУКТИ

Georgiev L., Ivanov S.

LONGITUDINAL STABILITY OF CONTINUOUS COMPOSITE STEEL-CONCRETE SUPERSTRUCTURES FOR RAILWAY VIADUCTS

изтегли / download

Хрисчев Л., Матуски В., Хандрулева А.

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ГОЛЯМА ВИСОЧИНА

Hrischev L., Matuski V., Handruleva A.

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE EXECUTION OF HIGH-RISE FACADE SCAFFOLDING

изтегли / download

Иванов Г., Павлов И. Хр.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ЧРЕЗ ВЪНШНО ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ

Ivanov G., Pavlov I. Hr.

TECHNOLOGICAL FEATURES IN STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE SLABS BY EXTERNAL PRESRESSING

изтегли / download

Иванов Г., Радлов К., Хрисчев Л.

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАТОВАРВАНИЯТА СЪЗДАВАНИ ОТ КУЛОКРАН ВЪРХУ ОПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕГО

Ivanov G., Radlov K., Hrischev L.

SOME FEATURES IN CALCULATING THE LOADING CREATED BY TOWER CRANE ON THE SUPPORT STRUCTURE BELOW IT

изтегли / download

Иванов Г., Трайкова М.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ, УСИЛЕНИ С ВЪНШНО НАПРЕГНАТА АРМИРОВКА

Ivanov G., Traykova M.

EXPERIMENTAL SETUP FOR INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE SLABS STRENGTHENED WITH EXTERNALLY PRESTRESSED TENDONS

изтегли / download

Жипонов А., Георгиев Л.

ШПУНТОВИ СТЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ ДОЛНОТО НА МОСТОВЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ДАНИЯ

Jiponov A., Georgiev L.

SHEET PILE WALLS AS A PART OF THE SUBSTRICTURE OF BRIDGES. PRACTICAL APPLICATION IN DENMARK

изтегли / download

Омокунгбе О., Абиона О., Агбеде О.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЯКОСТНИТЕ СВОЙСТВА НА СРЯЗВАНЕ НА ГЛИНЕСТИ ПОЧВИ В ГР. ЛАГОС С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА КОНСИСТЕНЦИЯ

Omokungbe О., Abiona O., Agbede O.

EVALUATION OF THE SHEAR STRENGTH PROPERTIES OF CLAY SOILS IN LAGOS STATE USING THEIR LIQUIDITY INDEX

изтегли / download

Партов Д., Пастернак Х., Греков П., Николов Р., Димитрова А.

ОТНОСНО ТЕОРИЯТА НА ОРТОТРОПНАТА СТОМАНЕНА ПЛОЧА, СЪЗДАДЕНА ОТ ВИЛХЕЛМ КОРНЕЛИУС И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ АНАЛИЗА НА ДВА СТОМАНЕНИ МОСТА С ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛАТНА ВЪВ ВАРНА

Partov D., Pasternak H., Grekov P., Nikolov R., Dimitrova A.

ABOUT THE THEORY OF ORTHOTROPIC STEEL PLATE, ESTABLISHED BY WILHELM CORNELIUS AND ITS APPLICATION FOR ANALYSIS OF TWO STEEL BRIDGES WITH ORTHOTROPIC DECKS IN VARNA

изтегли / download

Партов Д., Кънчев В.

ИЗСЛЕДВАНЕ ФЕНОМЕНА НА ПЪЛЗЕНЕТО НА БЕТОНА В КОМБИНИРАНА СТОМАНО - СТОМА-НОБЕТОННА ГРЕДА В ПЕРИОД ОТ 100 ГОДИНИ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЧИСЛЕНО РЕШЕНИЕ, БАЗИРАНО НА ИНТЕГРАЛНИ УРАВНЕНИЯ НА ВОЛТЕРА И (ААЕМ) МЕТОД НА БАЖАНТ

Partov D., Kantchev V.

100 YEARS CREEP PHENOMENA IN COMPOSITE STEEL-CONCRETE BEAM – OMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN NUMERICAL SOLUTION WITH VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS AND (AAEM) METHOD of BAŽANT

изтегли / download

Павлов И.

АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИЯТА НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ ВЪВ ФЛОРИДА

Pavlov I.

ANALYSIS ON THE PROBABLE CAUSES OF THE FAILURE OF A PEDESTRIAN BRIDGE IN FLORIDA

изтегли / download

Павлов И., Михалева Д.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА НАПРЕЧНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА БЕТОНА В НАТИСКОВАТА ЗОНА НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ

Pavlov I., Mihaleva D.

STUDY ON THE EFFECT OF TRANSVERSE CONFINEMENT IN THE COMPRESSION ZONE OF REINFORCED CONCRETE BEAMS

изтегли / download

Шушулов П., Иванов Г., Радлов К., Хрисчев Л.

СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ И ИНЖЕНЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МАШИННИЯ ПАРК НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА

Shushulov P., Ivanov G., Radlov K., Hrischev L.

MODERN APPROACH FOR EFFECTIVE CONTROL AND ENGINEERING SUPPORT OF THE STATE OF THE MACHINE PARK OF CONSTRUCTION COMPANY

изтегли / download

Соколова Г.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ СРЕЩУ ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС

Sokolova G.

PROVISION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES OF BUILDINGS AGAINST PROGRESSIVE COLLAPSE

изтегли / download

Велковски С.

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ГЕОПАТОЛОГИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИТЕ

Velkovski S.

SOME ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN GEOPATHOLOGY AND THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS

изтегли / download

Витанова М., Джорджиев И.

ОЦЕНЯВАНЕ НА МОСТОВЕTE NA МАГИСТРАЛИTE ЧРЕЗ СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ 

Vitanova M., Gjorgjiev I.

ASSESSMENT OF HIGHWAY BRIDGES BY STATIC AND DYNAMIC TESTING

изтегли / download

Здравков Л.

МЯСТО НА ПРИЛАГАНЕ НА ТОВАРИТЕ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНО ТЯЛО – ВЛИЯЕ ЛИ ТО НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОРМАЛНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ В НЕГО?

Zdravkov L.

PLACE OF LOAD’S APPLICATION ON THE CILYNDRICAL BODY – DOES IT HAVE AN INFLUENCE ON DISTRIBUTION OF NORMAL STRESSES WITHIN IT?

изтегли / download

СЕКЦИЯ 3:АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ.

SECTION 3:ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE. CONSTRUCTION OF HYDRAULIC STRUCTURES AND TUNNELS.

Бояджиев Й., Апостолска Р., Нечевска-Цветановска Г., Бояджиева Ю.

СЕИЗМИЧНА ОЦЕНКА НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ СЪС ЗИДАНИ ПЪЛНЕЖНИ СТЕНИ

Bojadjiev J., Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Bojadjieva J.

SEISMIC ASSESSMENT OF RC BUILDING STRUCTURES WITH MASONRY INFILL WALLS

изтегли / download

Бонева Т.

ТРАНСФОРМИРУЕМАТА АРХИТЕКТУРА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ

ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ СПОРТНИ ЗАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Boneva T.

TRANSFORMABLE ARCHITECTURE AND ITS IMPORTANCE IN BUILDING MODERN SPORTS HALLS AND FACILITIES

изтегли / download

Ениманев И.

МОДЕЛИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И САНИРАНЕ НА АГРОИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

Enimanev I.

MODELS FOR REFRIGERATION AND SANITARY AGROINDUSTRIAL BUILDINGS

изтегли / download

Ениманев И., Ениманев К.

УНИФИЦИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МОДУЛНИ АГРОСГРАДИ

Enimanev I., Enimanev K.

UNIFICATION OF ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION ELEMENTS OF MODULAR AGRO BUILDINGS

изтегли / download

Джорджиев И., Петрески Б., Мицов В.

КВАЗИ-СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВРЪЗКАТА „КОЛОНА-ФУНДАМЕНТ“ НА СЛОБЯЕМА СТОМАНОБЕТОННА ЗАЛА

Gjorgjiev I., Petreski B., Micov V.

QUASI-STATIC TESTING OF COLUMN-TO-FOUNDATION CONNECTION FOR PREFABRICATED RC HALL

изтегли / download

Джорджиев И., Йекики Г., Журовски А.

АНАЛИТИЧНА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА ВИБРАЦИОННИТЕ СИЛИ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН МЕТОД НА РАЗЛАГАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА ОБЛАСТ

Gjorgjiev I., Jekikj G., Zhurovski A.

ANALYTICAL VERIFICATION OF RESULTS FROM FORCE VIBRATION TESTS BY ENHANCED FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION METHOD

изтегли / download

Хандрулева А., Шопов А., Ганев Р.         

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА КОРОЗИЯТА ВРЪХУ ДЕФОРМАЦИОННОТО И НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ НА ФЕРМА

Handruleva A., Shopov A., Ganev R.

SURVEY OF THE INFLUENCE OF CORROSION ON DEFORMATION AND STRAIN SHAPE IN TRUSS STRUCTURES

изтегли / download

Христова Д.

СЪВРЕМЕННИ ПРОСТРАНСТВА ЗА КУЛТУРА

Hristova D.

MODERN SPACES FOR CULTURE

изтегли / download

Христовски В., Дужич Б.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ – ИЗПИТВАНИЯ ТИП „SHAKING TABLE“ И АНАЛИЗИ

Hristovski V., Dujic B.

INVESTIGATION OF THE VARIOUS UPGRADE SYSTEMS ON EXISTING RC STRUCTURES – SHAKING TABLE TESTS AND ANALYSIS

изтегли / download

Канева А., Паскалева И., Иванов Р., Иванчев И., Гороломов А.

ПОВЕДЕНИЕ НА ВИК ТРЪБОПРОВОДИТЕ В ПЕРНИК ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО 22 МАЙ 2012

Kaneva A., Paskaleva I., Ivanov R., Ivanchev I., Gorolomov A.

BEHAVIOR OF THE WATER PIPELINES IN PERNIK DURING THE MAY, 2012 EARTHQUAKE

изтегли / download

Ковачева Д.

ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ГРАД

Kovacheva D.

CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEMPORARY HISTORICAL TOWN

изтегли / download

Куртович-Фолич Н., Жвалиевич-Луксор Н.

ОВТОРНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО СЛЕД ЗНАЧИТЕЛНИ ВМЕШАТЕЛСТВА С НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

Kurtović-Folić N., Živaljević-Luxor N.

RE-EVALUATION OF BUILT HERITAGE AFTER MAJOR INTERVENTIONS WITH NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES

изтегли / download

Лиолиос А., Макариос Т., Лиолиос К., Георгиев К., Георгиев И.        

ВЕРОЯТНОСТЕН СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИИ НА МОСТОВЕ НА МАГИСТРАЛА „ЕГНАТИЯ“ В СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ

Liolios A., Makarios T., Liolios K., Georgiev K., Georgiev I.

PROBABILISTIC SEISMIC ANALYSIS BY MONTE CARLO SIMULATION FOR EGNATIA HIGHWAY BRIDGES IN NORTHERN GREECE

изтегли / download

Махмуд Е., Абдулахад Е., Бонев З.

ВЛИЯНИЕ НА ПЪЛНЕЖНАТА ЗИДАРИЯ ВЪРХУ СЕИЗМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ

Mahmud Е., Abdulahad E., Bonev Z.

INFLUENCE OF MASONRY INFILL ON THE SEISMIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES

изтегли / download

Махмуд Е., Абдулахад Е.

ЕФЕКТИВНА КОРАВИНА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ

Mahmud Е., Abdulahad E.

EFFECTIVE STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS IN A SEISMIC ANALYSIS

изтегли / download

Манчева-Велкова Б.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО ЗА ФУРАЖ

Mancheva-Velkova B.

ENTERPRISES FOR THE STORAGE AND PROCESSING OF GRAIN FOR FEED

изтегли / download

Манчева-Велкова Б.

КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Mancheva-Velkova B.

COMPOSITIONAL AND FUNCTIONAL SOLUTIONS OF CHOCOLATE FACTORIES, PRINCIPLES OF DESIGN

изтегли / download

Манчева-Велкова Б., Цветков С.

СЪВРЕМЕННИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Mancheva-Velkova B., Tsvetkov S.

MODERN PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

изтегли / download

Манчева-Велкова Б., Цветков С.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОДОХРАНИЛИЩА

Mancheva-Velkova B., Tsvetkov S.

DESIGN OF FRUIT STORAGE FACILITIES

изтегли / download

Мазников А.

ПОКРИВНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ ПРИ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СГРАДИ

Maznikov A.

SUSTAINABLE DESIGN OF SKYLIGHTS FOR INDUSTRIAL BUILDINGDS

   изтегли / download

Митев М.

ВИЗУАЛЕН КОНТАКТ С МОРСКИЯ ПЕИЗАЖ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (НА ПРИМЕРА НА РЕАЛИЗАЦИИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ)

Mitev M.

VISUAL CONTACT WITH THE MARINE LANDSCAPE. THEORY AND PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN EXPERIENCE)

изтегли / download

Нечевска-Цветановска Г., Апостолска Р., Бояджиев Й.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРИЕТАЖНА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА С ПЪЛНЕЖНА ЗИДАРИЯ ОТ КУХИ И ПЛЪТНИ ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

Necevska-Cvetanovska G., Apostolska R., Bojadjiev J. 

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THREE-STOREY RC BUILDING WITH HOLLOW AND SOLID MASONRY INFILL

изтегли / download

Райновска Р.

РАЗВИТИЕ В ТИПОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА НА МУЗЕЙНИТЕ СГРАДИ

Raynovska R.

DEVELOPMENT IN THE TYPOLOGICAL STRUCTURE OF MUSEUM BUILDINGS

изтегли / download

Ристик Й., Ристич Д., Голубович Н., Митич Л., Миленович Д.

СЕИЗМОУСТОЙЧИВА СГЛОБЯЕМА СИСТЕМА ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ЗАЛИ, РАЗРАБОТЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТЕСТОВЕ

Ristik J., Ristic D., Golubovic N., Mitic L., Milenovic D.

SEISMO-RESISTANT PREFABRICATED SYSTEM OF INDUSTRIAL HALLS DEVELOPED BASED ON EXPERIMENTAL TESTS

изтегли / download

Сариев М.

РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО - ПЛАНОВАТА СТРУКТУРА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА РОДОПИТЕ

Sariev M.

DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE STREET NETWORK IN THE HIGH-MOUNTAIN AREAS OF THE RHODOPE MOUNTAINS

изтегли / download

Стефанов Д., Васева Е.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК ЗА СГРАДИ

Stefanov D., Vaseva E.

METHODOLOGY FOR SEISMIC RISK EVALUATION FOR BUILDINGS

изтегли / download

Стоилов Г., Пашкулева Д., Кавърджиков В.

МОНИТОРИНГ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ЦИФРОВ КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Stoilov G., Pashkouleva D., Kavardzhikov V.

A STRAIN SENSITIVE PATTERN FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

изтегли / download

Топчиев Х.

РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АРХИТЕКТУРНИЯ ДИЗАЙН ОТ КРАЯ НА 20 И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

Topchiev H.

THE EVOLUTION OF DIGITAL FABRICATION IN ARCHITECTURAL DESIGN AT THE END OF 20th AND THE BEGINNING OF 21st CENTURY

изтегли / download

Власарев Д.

ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА РОЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Vlasarev D.

FUNCTIONAL-AESTHETIC ROLE OF THE GREEN SYSTEM IN MANUFACTORING AREAS

изтегли / download

Власарев Д.

КОМПОЗИЦИОННИ УСТРОЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ МИКРОРАЙОН

Vlasarev D.

COMPOSITIONAL PLANNING PRINCIPLES IN THE PLANNING OF THE PRODUCTION 

MICRO – REGION

изтегли / download

СЕКЦИЯ 4: СТУДЕНТСКА

SECTION 4: STUDENT‘S
 

Хрисчев Л., Тодоров Д., Спасов К.

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Hrischev L., Todorov D., Spasov K.

GEOMETRIC TOLERANCES IN EXECUTION OF CONCRETE STRUCTURES

изтегли / download

Неделчева П., Михалева Д.

ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ В НЕБЕСАТА

Nedelcheva Р., Mihaleva D.

TIMBER CONSTRUCTIONS IN THE SKY

изтегли / download

Трайкова Марг., Богданова Е.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕЛЕТА ОТ БАМБУК В ИНДИЯ

Traikova Marg., Bogdanova E.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS USING BAMBOO SCAFFOLDING IN INDIA

изтегли / download

Цветков С., Димитров Дес.

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ДЪГОВИДНИ ПОКРИВИ

Tsvetkov S., Dimitrov Des.

DESIGN OF STEEL ARCHED ROOFS

изтегли / download

Цветков С., Рафаилов Р.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИСОКА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Tsvetkov S., Rafailov R.

DESIGN OF A HIGH R.C. BUILDING – PROBLEMS AND SOLUTIONS

изтегли / download

Вълкова Я.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

Valkova Y.

DESIGN OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM IN HOTEL COMPLEX

изтегли / download

Христовски В., Дужич Б.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНО-БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ – ИЗПИТВАНИЯ ТИП „SHAKING TABLE“ И АНАЛИЗИ

Hristovski V., Dujic B.

INVESTIGATION OF THE VARIOUS UPGRADE SYSTEMS ON EXISTING RC STRUCTURES – SHAKING TABLE TESTS AND ANALYSIS

изтегли / download

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ

CO-ORGANIZERSS

изтегли / download